Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BIAB Amstelveen

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BIAB Amstelveen en een cliënt waarop BIAB Amstelveen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen nagelstudio
  BIAB Amstelveen zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstige de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BIAB Amstelveen zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan BIAB Amstelveen melden. Annuleren kan per email of telefonisch. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BIAB Amstelveen 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag BIAB Amstelveen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan BIAB Amstelveen de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. BIAB Amstelveen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij ziekte zal dit dezelfde dag kunnen voor aanvang van de gehanteerde openingstijden op dat moment. Daarnaast behoudt BIAB Amstelveen zich het recht voor om een cliënt te weigeren voor behandeling, cq de behandeling te stoppen wanneer zij van mening is dat er geen resultaat geboekt kan worden.

 1. Betaling

BIAB Amstelveen vermeldt de prijzen van de behandelingen op haar website en in het online boekingssysteem en mondeling in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn op de website onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin te voldoen. Behandelingen op afspraak kunnen ook online betaald worden.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet BIAB Amstelveen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan BIAB Amstelveen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BIAB Amstelveen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. BIAB Amstelveen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Geheimhouding

BIAB Amstelveen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BIAB Amstelveen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

BIAB Amstelveen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BIAB Amstelveen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BIAB Amstelveen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. Garantie

BIAB Amstelveen geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten/service. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door BIAB Amstelveen geadviseerde producten heeft gebruikt
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Beschadiging & diefstal

BIAB Amstelveen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BIAB Amstelveen meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van BIAB Amstelveen. BIAB Amstelveen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal BIAB Amstelveen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien BIAB Amstelveen en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BIAB Amstelveen het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht
  Op elke overeenkomst tussen BIAB Amstelveen en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.