Privacy Policy

BIAB Amstelveen is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
Contact@biabamstelveen.nl Scheepsbrug 16 1186VB Amstelveen T. +31 (6) 817 409 20

Isabelle Dronkert is de vrijwillige Functionaris Gegevensbescherming van BIAB Amstelveen, niet in de zin van de wet, en valt dus buiten de verplichtingen die die functie met zich mee brengt. Zij is te bereiken via contact@biabamstelveen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken: Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken in ons online boekingssysteem, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken van jou:
• Gezondheid i.v.m. (contra)indicaties voor de behandelingen die wij geven
• Voor-na foto’s (indien van toepassing) i.v.m. voortgang/beoordeling behandeltraject Verder houden we ook de producten bij die je bij ons koopt. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
• Om jou goed te kunnen adviseren over onze producten en behandelingen
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst. Geautomatiseerde besluitvorming: BIAB Amstelveen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
• Voor de (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens: 2 jaar
• Factuurgegevens zoals wettelijk verplicht: 7 jaar
• Emailadres in het nieuwsbriefsysteem: zolang men geen verzoek indient tot uitschrijving, of zichzelf uitschrijft Delen van persoonsgegevens met derden:
BIAB Amstelveen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BIAB Amstelveen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: BIAB Amstelveen maakt gebruik van technische en functionele cookies. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BIAB Amstelveen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Contact@biabamstelveen.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BIAB Amstelveen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: BIAB Amstelveen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Contact@biabamstelveen.nl